©2014-2024, SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Địa chỉ: Số 2, đường Lê Hồng Phong – Phường Đông Thành – Thành phố Ninh Bình. .
Số điện thoại trực: 030.3871174 - Fax: 030.3875824.